Понад 20 років в Україні

На головну > Прес-центр > Новини > Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерного товариства

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ».

Місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд. 27.

Дата, час та місце  проведення загальних зборів: 30 квітня 2012 року об 11-00 годині за адресою: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, корпус АБК, буд. 27, 5-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 10-00 до 10-45 за місцем проведення зборів.

Дата  складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «24»  квітня 2012 р. станом на 24 годину.

     Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

  1. Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
  2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2011 році. Затвердження звіту.
  3. Звіт Ревізійної комісії за 2011р. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства.
  4. Звіт Наглядової ради за 2011р. Затвердження звіту.
  5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Директору та Ревізійної комісії.
  6. Затвердження порядку розподілу прибутку або покриття збитків за 2011 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.
  7. Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.)

Показник; Період

2011р.; 2010р.;

Усього активів 756 610; 716 633

Основні засоби  1 100; 1 206

Довгострокові фінансові інвестиції  699 697; 637 018;

Запаси 137; 65

Сумарна дебіторська заборгованість 22 099; 44 502

Грошові кошти та їх еквіваленти 24 110; 26 420

Нерозподілений прибуток 538 003; 563 372

Власний капітал 748 701; 713 437

Статутний капітал 12 000; 12 000

Довгострокові зобов’язання -; -

Поточні зобов’язання 5 160; 747

Чистий прибуток (збиток)  (18 487); 388 921

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1580000; 1580000

Кількість власних акцій, викуплених  протягом періоду (шт.)  -; -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -; -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 33; 34

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд. 27, корпус АБК, четвертий поверх, конференц-зал а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Гулієв У.Р.

Довідки за телефоном: 044-452-98-87   Наглядова рада

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості ДКЦПФР" від 28.03.2012 №59