Понад 20 років в Україні

На головну > Прес-центр > Новини > Річний звіт Аснова Холдинг

РІЧНИЙ ЗВІТ АСНОВА ХОЛДИНГ

Титульний аркуш

Зміст

Основні відомості про емітента

Інформація про органи управління

Інформація про посадових осіб емітента. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація про посадових осіб емітента

Інформація про засновників та_або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Звіт керівництва (звіт про управління)

Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Структура капіталу

Відомості про цінні папери емітента

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація про основні засоби емітента

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація щодо вартості чистих активів ем

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація про зобов'язання емітента

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Звіт про власний капітал

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Твердження щодо проміжної інформації

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет