Понад 20 років в Україні

На головну > Прес-центр > Новини > Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ»

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ» (надалі – Товариство).

Місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд. 27.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 24 квітня 2017 року об 11-00 годині за адресою: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27, адміністративна будівля (літера Ж,К), 5-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: з 10-45 до 10-55 за місцем та у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 18 квітня 2017 року станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства.

2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного товариства, затвердження регламенту та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Розгляд Звіту Директора та річних результатів діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора та річних результатів діяльності Товариства.

4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.

5. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строків їх виплати.

8. Про відкликання та призначення Ревізора Товариства, визначення строку його діяльності затвердження умов договору, що укладатимуться з Ревізором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2017-2018 роках, а саме: надання згоди на укладення Товариством договорів про внесення змін та/або доповнень до Договору про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року (в новій редакції від 19.10.2016 року), укладеного з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», та надання згоди на укладення Товариством договорів про внесення змін та/або доповнень до договору поруки від 19 жовтня 2016 року, укладеного з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

10. Про про попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів.

Показник Період Показник Період
2016 р. 2015 р. 2016 р. 2015 р.
Усього активів 1 171 146 1 193 810 Статутний капітал 12 202 12 202
Основні засоби 3 364 932 Довгострокові зобов’язання    
Довгострокові фінансові інвестиції 974 703 925 088 Поточні зобов’язання 44 618 105 604
Запаси 54 198 Чистий прибуток (збиток) 88 249 182 165
Сумарна дебіторська заборгованість 54 825 127 980 Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 202 12 202
Грошові кошти та їх еквіваленти 544 500 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Нерозподілений прибуток 945 735 907 877 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Власний капітал 1 120 798 1 083 630 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 46 46

11. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація: https://asnova.com/

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд. 27, адміністративна будівля (літера Ж,К), 4-й поверх, юридичний відділ, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Гулієв У.Р.

Довідки за телефоном: (044) 452-9886