Понад 20 років в Україні

На головну > Прес-центр > Новини > Повідомлення про проведення чергових загальних зборів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Відкрити документ

 

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ»

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ»

 

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ» (надалі – Товариство).

Місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд. 27.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 23 квітня 2019 року об 11-00 годині за адресою: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27, адміністративна будівля (літера Ж,К), 5-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: з 10-45 до 10-55 за місцем та у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 17 квітня 2019 року станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) та проекти рішень щодо порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

Стеблянко Ілона Костянтинівна, Корнієнко Наталія Іванівна.

2. Доручити Лічильній комісії виправлення стилістичних, орфографічних та фактичних помилок у документах Загальних зборів у випадку їх виявлення, не змінюючи при цьому сутності тексту.

 

2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного товариства, затвердження регламенту та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати секретаріат зборів у складі 2-х осіб, персонально:

Голова зборів – Строган Анатолій Васильович.

Секретар зборів – Сафонов Максим Едуардович.

Затвердити наступний регламент та порядок проведення загальних зборів.

По всіх питаннях порядку денного, згідно з Статутом товариства, проводити відкрите голосування бюлетенями.

Рішення загальних зборів, з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, окрім кумулятивного голосування.

Голосування з питання №10 здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді.

3. Розгляд Звіту Виконавчого органу та річних результатів діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу та річних результатів діяльності Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

Визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовільною.

4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

5. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчого органу, Звіту Ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради, Звіт Виконавчого органу, Звіт Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2018 рік.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

8. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строків їх виплати.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік наступним чином: 1 000 000,0 грн. (один мільйон) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам.

Затвердити розмір річних дивідендів в сумі 1 000 000,0 грн. (один мільйон) гривень.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради у складі:

Голова Наглядової ради  - Строган Анатолій Васильович,

Секретар Наглядової ради - Сафонов Максим Едуардович,

Член Наглядової ради - Баришевський Олег Олександрович,

Член Наглядової ради – Нагурний Вадим Аркадійович,

Член Наглядової ради – Толстой Олександр Миколайович.

10. Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду у складі:

Голова Наглядової ради  - Строган Анатолій Васильович,

Секретар Наглядової ради - Сафонов Максим Едуардович,

Член Наглядової ради - Баришевський Олег Олександрович,

Член Наглядової ради – Нагурний Вадим Аркадійович,

Член Наглядової ради – Толстой Олександр Миколайович.

Укласти з членами Наглядової ради цивільно-правові договори про виконання обов’язків члена Наглядової ради на безоплатній основі та обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, Директора Товариства Гулієва У.Р.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2019-2020 роках, а саме: надання згоди на укладення Товариством договорів про внесення змін та/або доповнень до Договору про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року, укладеного з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – Кредитний договір) відповідно до яких буде продовжено строк користування кредитною лінією на строк до одного року (включно) та/або внесені інші зміни, які будуть погоджені Товариством з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – «Банк») , або про викладення зазначеного договору в новій редакції або про укладення нового договору про надання фінансування, та надання згоди на укладення Товариством з Банком договорів про внесення змін та/або доповнень до договору поруки від 31.10.2018 р., або про укладення нового договору поруки, відповідно до умов якого Товариство поручатиметься за виконання усіма позичальниками зобов’язань перед Банком за Договором про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року, а також надання згоди на укладення Товариством з Банком договорів про внесення змін та/або доповнень до договору поруки від 31.10.2018 р., або про укладення нового договору поруки, відповідно до умов якого Товариство поручатиметься за виконання зобов’язань перед Банком ТОВ «БІНАЙС» та ТОВ «ТС плюс», а також, за необхідності, іншими контрагентами Банка, за Генеральною угодою щодо операцій купівлі-продажу та обміну іноземної валюти на умовах форвард від 31.10.2018 р.

Проект рішення: надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів у 2019-2020 роках, а саме: надання згоди на укладення Товариством договорів про внесення змін та/або доповнень до Договору про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року, укладеного з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – Кредитний договір) відповідно до яких буде продовжено строк користування кредитною лінією на строк до одного року (включно) та/або внесені інші зміни, які будуть погоджені Товариством з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – «Банк») , або про викладення зазначеного договору в новій редакції або про укладення нового договору про надання фінансування, та надання згоди на укладення Товариством з Банком договорів про внесення змін та/або доповнень до договору поруки від 31.10.2018 р., або про укладення нового договору поруки, відповідно до умов якого Товариство поручатиметься за виконання усіма позичальниками зобов’язань перед Банком за Договором про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року, а також надання згоди на укладення Товариством з Банком договорів про внесення змін та/або доповнень до договору поруки від 31.10.2018 р., або про укладення нового договору поруки, відповідно до умов якого Товариство поручатиметься за виконання зобов’язань перед Банком ТОВ «БІНАЙС» та ТОВ «ТС плюс», а також, за необхідності, іншими контрагентами Банка, за Генеральною угодою щодо операцій купівлі-продажу та обміну іноземної валюти на умовах форвард від 31.10.2018 р.

12. Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів.

Проект рішення: надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством та іншими пов’язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство (в тому числі, але не виключно, ДП «САВСЕРВІС КАРПАТИ», ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ», ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА»), значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме:

- одержання Товариством та іншими пов’язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство, кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов’язань, іншого фінансування. коштів/зобов’язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг шляхом укладення відповідних договорів та додаткових угод до них;

- передачу майна Товариства та інших пов’язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство (нерухомого, рухомого) в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов’язань (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) Товариства, інших пов’язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;

- укладення Товариством та іншими пов’язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство, договорів, додаткових угод до них щодо зміни умов зобов’язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов’язань та обсягу фінансування; щодо введення до кредитного/кредитних договорів додаткових Позичальників за умови, що ці Позичальники є пов’язаними юридичними особами (компаніями холдингу) та/або власником/засновником яких є Товариство.

- щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) Товариства та інших пов’язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство на змінені умови зобов’язань (в тому числі продовження/зменшення строку, збільшення/зменшення розміру та взятих на себе грошових за укладеними договорами, повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, будь-яких інших платежів) шляхом укладення договорів, додаткових угод до договорів забезпечення (застави/іпотеки/поруки).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення приймати відповідні зазначені вище рішення та погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством та інших пов’язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство тощо.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства.

Проект рішення: Повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб, персонально: Стеблянко Ілона Костянтинівна, Корнієнко Наталія Іванівна - припинити.


Показник Період Показник Період
Звітний 2018 р. Попередній 2017 р. Звітний 2018 р. Попередній 2017 р.
Усього активів 1 207 575 1 139 857 Статутний капітал 12 202 12 202
Основні засоби 3 321 3659 Довгострокові зобов’язання    
Довгострокові фінансові інвестиції 1 030 228 1 009 324 Поточні зобов’язання 94 007 94 114
Запаси 157 151 Чистий прибуток (збиток) 128 318 65 429
Сумарна дебіторська заборгованість 156 993 115 991 Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 202 12 202
Грошові кошти та їх еквіваленти 156 144 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Нерозподілений прибуток 931 982 863 567 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Власний капітал 1 107 399 1 038 631 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 36 37

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація: http://asnova.com/

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд. 27, адміністративна будівля (літера Ж,К), 2-й поверх, юридичний відділ, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Гулієв У.Р.

Довідки за телефоном: (044) 452-9886

 

Наглядова рада